Ontvangst > Over > Juridische kennisgeving

Wettelijke bepalingen

zodat alles duidelijk is

ALGEMENE VOORWAARDEN

De dienstverlening van Tribu News is gericht op het creëren, het drukken en het automatisch verzenden van een krant die uw foto’s en uw berichten bundelt, en die de klanten kunnen editen (inhouden wissen, verplaatsen en toevoegen). De diensten die Tribu News aanbiedt, omvatten de creatie, het printen en de automatische verzending van de papieren versie(s) via de post, en van de digitale versie via e-mail.

U aanvaardt zonder voorbehoud de bepalingen en de voorwaarden via een van de volgende elementen: (A) de selectie “Ik ga akkoord” met deze voorwaarden; (B) de voltooiing van het inschrijvingsproces; (C) het gebruik van de website, op welke wijze ook; of (D) door verbinding te maken met de website www.mytribunews.com; en hierdoor een juridisch en bindende akkoord aan te gaan met Tribu News.

We raden met klem aan deze voorwaarden en alle ermee verbonden documenten (inclusief het vertrouwelijkheidsbeleid) aandachtig te lezen vooraleer gebruik te maken van onze diensten.

In deze voorwaarden refereren alle verwijzingen naar ‘u’ en/of ‘uw’ en/of ‘gebruiker’ aan de partij die gebruik maakt van de diensten of de website, en hierdoor een akkoord aangaat met Tribu News, onderworpen aan deze voorwaarden.

1. Toelaatbaarheid.

Door gebruik te maken van de diensten verklaart u en garandeert u dat: (A) alle inschrijvings informatie die u vermeldt nauwkeurig en waarheidsgetrouw is; (B) u de nauwkeurigheid van deze informatie in stand houdt; u volledig bevoegd en handelingsbekwaam bent om een bindend akkoord met Tribu News aan te gaan; (C) de toestemming hebt om namens uzelf en/of de entiteit die u vertegenwoordigt, in te gaan op deze voorwaarden; en (D) uw gebruik van de diensten geen enkele toepasselijke wet of reglementering schendt.

Tribu News behoudt zich het recht voor om uw account te schrappen indien wij geloven dat een van de bovenstaande verklaringen onjuist is. 2. Inschrijving.

2.1. Om gebruik te maken van de diensten die u nodig hebt om een account (uw ‘account’) te creëren en te registreren, is de volgende informatie noodzakelijk: voornaam, naam, e-mailadres (e-mail). Na de geslaagde creatie van uw account, wordt u beschouwd als een ‘lid’. Indien u verbinding maakt via Facebook Connect, wordt uw account gekoppeld aan het e-mailadres dat vanuit uw Facebook-account wordt aangeleverd.

2.2. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die zich op uw account manifesteren.

2.3. U aanvaardt om ons onmiddellijk te informeren over elk ongeoorloofd gebruik van uw account of elke andere inbreuk op de veiligheid, verbonden met uw account of de Website.

3. Abonnementen

3.1. Als lid kunt u een abonnement bestellen op de krant die beschikbaar wordt gesteld door Tribu News.

3.2. In het geval van een abonnement verklaart u dat

i) u over alle rechten beschikt om een dergelijke krant te bestellen;

ii. de kranten uitsluitend voor persoonlijk gebruik bestemd zijn;

iii. u de kranten niet mag voortverkopen.

3.3. Elke krant wordt opgesteld conform uw keuzes bij de opties (Facebook en/of Instagram) en uw bijdrage. Tribu News behoudt zich het recht om te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, een krant van minder dan de voorziene hoeveelheid pagina’s te leveren, als de hoeveelheid beschikbare inhoud niet volstaat voor een volledige krant.

3.4. Voor elk abonnement gelden de prijs en de leveringskosten zoals op de website vermeld op het moment van de bestelling. U kunt echter extra kosten krijgen die Tribu News niet factureert, zoals douane- en invoerkosten, uw bankkosten enz.

3.5. Uw Tribu News-abonnement kan, indien u dit aangeeft, automatisch verlengd worden tot de opheffing ervan. Tenzij u uw abonnement opzegt vóór de verzendingsdatum van de eerste krant van het nieuwe abonnement, geeft u ons de toestemming om u de kosten voor het volgende abonnement te factureren volgens uw betalingswijze.

3.6. Ontbinding: U kunt uw Tribu News-abonnement te allen tijde opzeggen. U blijft dan toegang hebben tot de dienst tot het einde van uw reeds gefactureerde abonnementsperiode. Wij doen geen enkele terugbetaling en verlenen geen enkel krediet voor periodes van gedeeltelijk gebruik. Om uw abonnement op te zeggen stuurt u een e-mail naar info@mytribunews.com. Indien u uw abonnement opzegt, wordt uw account automatisch gesloten aan het einde van uw lopende factuurperiode. Wil u weten wanneer uw account wordt gesloten? Klik dan op ‘Facturatiedetails’ in ‘Uw account’.

4. Inhoud:

4.1. Definities ‘Inhoud’ omvat de tekst, de bestanden, de conceptiemodellen, beelden, foto’s, videofilms, geluiden, auteurswerken en andere materialen. Uw krant omvat de inhoud die u invoegt en voorlegt aan Tribu News voor de afdrukdiensten.

4.2. De eigendom van uw boekinhoud. Tribu News eist geen eigendom op van uw inhoud: u bent de enige eigenaar van uw inhoud. U verklaart en garandeert dat: (i) u eigenaar bent of op een andere manier beschikt over het recht om de in deze sectie aangehaalde licenties te verlenen voor de inhoud van het boek dat u aanlevert voor onze afdrukdiensten, om deze te laten afdrukken in een krant, en (ii) de inhoud van uw krant vormt geen inbreuk op de privacyrechten, de reclamerechten, de auteursrechten of andere rechten van een persoon of entiteit.

4.3. Licentie om uw kranten af te drukken. U verleent aan Tribu News een niet-exclusieve, wereldwijde, volledig betaalde licentie die vrij is van royalty’s, om uw inhouden te reproduceren en te distribueren met als enige doel de aan u te leveren kranten te drukken. U aanvaardt dat Tribu News zich het recht voorbehoudt om voor elk boek of ander product de elektronische bestanden te bewaren met het oog op archivering van het boek of andere gedrukte product.

4.4. Uw inhoud. U bent de enige verantwoordelijke voor elke inhoud van de krant die door of via uw account wordt weergegeven op de diensten (met inbegrip van elke inhoud die u van derden hebt ontvangen). U aanvaardt dat Tribu News zich het recht voorbehoudt om beperkingen te creëren voor de archivering van de kranten, waaronder (maar niet beperkt tot) het recht om deze gegevens na een zekere periode te wissen.

4.5. Verboden inhouden. U stemt ermee in om geen enkele verboden inhoud te publiceren, aan onze afdrukdiensten voor te leggen of onze diensten op een andere manier hiervoor in te schakelen. ‘Verboden inhouden’ zijn boek- of alle andere inhouden die: (i) beledigend of pornografisch zijn, of aansporen tot racisme, sectarisme, haat of fysiek geweld van elke aard tegen een groep of een individu; (ii) intimideren, belagen of aansporen tot belaging, intimidatie of stalking van een andere persoon; (iii) vals of bedrieglijk zijn, of die activiteiten of gedrag aanmoedigen, goedkeuren of bevorderen die ongerechtvaardigd, bedreigend, obsceen, eerrovend of lasterlijk zijn; (iv) een illegale of niet-geautoriseerde kopie verspreiden, reproduceren, uitvoeren of distribueren van andermans werk, beschermd door auteursrecht of door handelsgeheim, zoals de levering van illegaal gekopieerde computerprogramma’s of links ernaar, de levering van informatie ter omzeiling van hetgeen de fabrikant heeft voorzien om zijn product te beschermen, of levering van muziek of links naar illegaal gekopieerde muziekbestanden; (v) betrokken zijn bij de seksuele of gewelddadige uitbuiting van personen, of persoonsinformatie zoeken van een minderjarige; (vi) instructies leveren voor illegale activiteiten zoals de fabricage of aankoop van illegale wapens, de schending van iemands privacy, of de levering of aanmaak van computervirussen en andere schadelijke codes; (vii) zoeken naar wachtwoorden of persoonsidentificatie-informatie voor commerciële of illegale doeleinden van andere gebruikers; (viii) eender welke geldende wetgeving schenden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de wetten en reglementen die de controle over de uitvoer, de oneerlijke concurrentie, discriminatie of leugenachtige publiciteit beheren; (ix) commerciële activiteiten impliceren die schadelijk zijn voor de belangen van Tribu News; of (x) deze Voorwaarden schenden of aansprakelijkheid van Tribu News veroorzaken. U stemt er voorts mee in om Tribu News en zijn onschuldige filialen, aangesloten bedrijven, bedrijfsleiders, werknemers, leveranciers, providers en partnerbedrijven te vergoeden voor alle klachten, verliezen, aansprakelijkheden en uitgaven die voortvloeien uit of te maken hebben met enige overtreding uit deze sectie.

5. Aanvaardingsbeleid

5.1. Uw abonnement geldt als aanvaard bij uw ontvangst van een bestelbevestiging op het e-mailadres dat bij uw account hoort.

5.2. U kunt bij de ontvangst van een bestelbevestiging uw abonnement niet opzeggen of annuleren, tenzij deze bestelling wordt gedekt door een speciale functie zoals onze ‘tevredenheidsgarantie’.

5.3. Ondanks de bestelbevestiging behoudt Tribu News zich het recht voor om te allen tijde, na ontvangst van uw bestelling, deze te aanvaarden of te weigeren om eender welke reden.

5.4. Wij kunnen controles of extra informatie eisen vooraleer een bestelling te aanvaarden.

6. Verkoopvoorwaarden

6.1. Toelaatbaarheid; Voorwaarden creditcard. Om een abonnement aan te gaan moet u ten minste achttien (18) jaar oud zijn of de in uw rechtsgebied geldende leeftijd van volwassenheid bereikt hebben. U kunt uw bestelling betalen met de volgende betaalmethodes (Visa, Mastercard, Bancontact en SEPA).

7. Levering.

7.1. Elk abonnement moet minstens een leveringsadres hebben.

7.2. Alle leveringen en afdrukken worden zo snel mogelijk verwerkt. Dit proces kan echter 3 tot 7 werkdagen duren.

7.3. Leveringstermijnen. De levering van de eerste uitgave vindt plaats in het begin van de maand die volgt op de abonnering. De volgende uitgaven worden telkens verzonden in het begin van de maand die volgt op de uitgave van de krant. De leveringstermijn omvat de vereiste tijd om uw bestelling klaar te maken voor verzending en de vereiste tijd voor de levering door de transporteur. De leveringstermijn kan verlengd worden door omstandigheden buiten onze controle.

7.4. Aanvaarding van levering. Bij de levering van de krant moet u zich ervan vergewissen dat deze overeenstemt met uw bestelling en in goede staat verkeert. Is er een probleem? Dan moet u Tribu News informeren via e-mail, uiterlijk 3 werkdagen na ontvangst van de levering. U moet in elk geval uw contactinformatie en uw bestelnummer vermelden. Indien uw vraag meer dan 3 werkdagen na de levering van uw bestelling is verzonden, of indien de informatie onvolledig is, zullen we niet in staat zijn uw commentaren te behandelen.

11. Gedrag van de gebruiker.

11.1. U verbindt zich ertoe om geen toegang te maken (of te proberen toegang te maken) tot de site behalve via de interface die Tribu News u levert, en om geen toegangs- of gebruiksbeperkingen te omzeilen die Tribu News installeert om bepaald gebruik van de Website te verhinderen.

11.2. U verbindt zich ertoe om de website en de diensten te goeder trouw te gebruiken, conform deze voorwaarden, en om de website niet te gebruiken, noch anderen aan te sporen of toe te staan de website te gebruiken om:

i. de identiteit van een persoon, entiteit of overheid toe te eigenen, of op bedrieglijke wijze een verbondenheid met een persoon of entiteit te suggereren;

ii. op een manier die een server van Tribu News of de netwerken die verbonden zijn met een server van Tribu News, kan beschadigen, uitschakelen of in gevaar brengen;

iii. al dan niet intentioneel de website te ontregelen of te verstoren, of de wetten met betrekking tot toegang tot of gebruik van de website te overtreden, de vereisten, procedures, beleidslijnen of reglementen van de ermee verbonden netwerken te overtreden, of zich te wagen aan enige activiteit die door deze voorwaarden wordt verboden;

iv. de beveiliging te verstoren of te ontregelen, of schade te veroorzaken aan de website, accounts, wachtwoorden, servers of netwerken die met de website verbonden zijn of via deze weg toegankelijk zijn, of ermee verbonden sites;

v. andere gebruikers te storen of te verhinderen in hun gebruik en genot van de website of andere ermee verbonden sites of platformen;

vi. het gebruik van, of de toegang tot de website te reproduceren, te verkopen, uit te wisselen, door te verkopen of te exploiteren vanuit commerciële doeleinden;

vii. fraude te plegen, laster te verkondigen of op enige manier wettelijke rechten (zoals privacy- en reclamerecht) te schenden;

viii. automatische tools of methodes te gebruiken om data uit enig deel van de website op te halen zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming; (wij kunnen de exclusie kopteksten van de robots in de website gebruiken, en u aanvaardt om u te conformeren aan alle kopteksten);

ix. de broncode of achterliggende ideeën of algoritmen uit enig deel van de site te decoderen, ontcijferen of op een andere manier af te leiden, tenzij waar toepasselijke wetgeving deze beperkingen specifiek verbieden;

11.3. U verbindt zich voorts tot conformering met alle wetten, reglementen en verordeningen als gebruiksvoorwaarde voor onze diensten en/of site.

11.4. U stemt ermee in dat onze werknemers en afgevaardigden louter volgens eigen inzicht en redenen toegang krijgen tot uw account en dossiers, en dit met het oog op de bescherming van de kwaliteit van onze producten en diensten. Wij behouden ons ook het recht voor, maar dragen in deze context geen enkele verantwoordelijkheid, om toe te zien op uw gedrag tijdens het gebruik van onze diensten en site, of dit te controleren. Uw gebruik van de diensten en de website is onderworpen aan alle toepasselijke nationale, internationale en lokale wetten en reglementen. U erkent bovendien dat u verantwoordelijk bent voor het verkrijgen of leveren van alle lijnen, telefoon- en IT-hardware (inclusief modem) of andere voorzieningen die nodig zijn om toegang te krijgen tot de website, en alle bijbehorende kosten te betalen.

11.5. U verbindt zich ertoe de diensten niet te gebruiken voor illegale activiteiten. Tribu News behoudt zich het recht voor om onderzoek te voeren naar elke verdachte activiteit of als antwoord op mogelijke gesignaleerde klachten. Tribu News behoudt zich het recht voor om bij dergelijk onderzoek alle vermoedelijk illegale activiteiten te melden aan de gepaste personen of organismen en hen alle relevante informatie te bezorgen, inclusief de persoonsgegevens.

11.6. In het geval dat u een fout vaststelt in de verzonden of ontvangen overdracht als gevolg van het gebruik van de diensten, moet u dit meteen melden via info@mytribunews.com. Als u vaststelt dat u een overdracht ontvangt bovenop wat u verwachtte, dient u ons dit onmiddellijk te melden zodat wij de nodige maatregelen kunnen treffen om u meteen het te veel betaalde terug te storten.

12. Tribu News heeft het recht (maar niet de plicht) om elke inhoud te onderzoeken en eventueel te verwijderen indien deze volgens het oordeel van Tribu News de huidige Voorwaarden (4.5. verboden inhoud) schendt.

13. Beleid inzake auteursrecht.

13.1. Tribu News respecteert intellectueel eigendom van anderen, en vraagt en verwacht dat onze leden dit ook doen. Het beleid van Tribu News is erop gericht het lidmaatschap te beëindigen van elk lid dat de auteursrechten schendt, en dit op aangeven aan Tribu News door de houder van het auteursrecht of de wettige vertegenwoordiger van de copyrighthouder.

13.2. Denkt u dat uw werk werd gekopieerd en gepubliceerd op de diensten, of werd gebruikt op een manier die het auteursrecht schendt, lever ons dan de volgende informatie: (i) een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is te handelen in naam van de houder van het auteursrecht; (ii) een beschrijving van het werk dat volgens u werd geschonden; (iii) een beschrijving waar op de dienst het volgens u geschonden materiaal geplaatst werd; (iv) uw adres, telefoonnummer en e-mailadres; (v) een schriftelijke verklaring dat u erop vertrouwt dat het betwiste gebruik niet werd geoorloofd door de houder van het auteursrecht, zijn agent of de wet; (vi) een verklaring van uzelf, opgesteld op straffe van meineed, dat de hogervermelde informatie volgens u exact is en dat u de houder bent van het auteursrecht, of gemachtigd bent om te handelen in naam van de eigenaar van het copyright.

14. Auteursrecht / Informatie op de merken. De website en de inhoud ervan, met inbegrip van de conceptie van de site, plannen, tekeningen, illustraties, foto’s, beeld-, tekst- en grafisch materiaal, enz. (de ‘informatie’) worden beschermd door de Belgische copyright wetgeving, internationale verdragen en de wetten op auteursrecht in andere landen. De informatie is eigendom van Tribu News of van derden die Tribu News toestemming hebben gegeven het auteursrecht van de informatie te publiceren op de Website. Het is de gebruiker niet toegestaan een deel van de informatie op de website te wijzigen, te kopiëren, te publiceren, te distribueren, te verspreiden, te presenteren, te fotokopiëren, een vergunning hiervoor af te leveren, afgeleide werken te produceren of te verkopen zonder expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming van Tribu News. De gebruiker erkent de bestaande auteursrechten in de informatie en verbindt zich ertoe geen commercieel gebruik te maken van de informatie, of de informatie (zelfs deels) te wijzigen of te veranderen.

15. Diensten van derden.

15.1. U erkent en aanvaardt dat Tribu News derden partners en leveranciers kan inschakelen om u de diensten te leveren.

15.2. Door gebruik te maken van onze diensten aanvaardt u gebonden te zijn door de gebruiksakkoorden van derden partners en leveranciers met wie Tribu News samenwerkt. Dit geldt bovenop de bepalingen en voorwaarden opgesomd in de voorliggende voorwaarden.

15.3. Door de bepalingen en voorwaarden te aanvaarden, erkent u uitdrukkelijk dat Tribu News optreedt als agent van de partner en dat Tribu News geen enkele aansprakelijkheid erkent voor daden of vergetelheden van de derde partner.

16. Beperking van aansprakelijkheid. Voor zover wettelijk toegestaan door de toepasselijke wet, kan Tribu News niet aansprakelijk gesteld worden tegenover u of een derde voor enigerlei indirecte, bijzondere of nevenschade, met inbegrip van verliezen die voortvloeien uit uw gebruik van de diensten.

17. Schadeloosstelling U aanvaardt om Tribu News, zijn filialen, partnerbedrijven, bedrijfsleiders, agenten en andere onschuldige partners en werknemers te verdedigen en schadeloos te stellen voor elk verlies, verantwoordelijkheid, eis of verzoek, met inbegrip van de redelijke advocatenkosten, gemaakt door een derde wegens of voortvloeiend uit uw gebruik van de diensten en schending van deze voorwaarden en/of voortvloeiend uit uw inbreuk op een bepaling van deze voorwaarden.

PRIVACYBELEID

1. Ons engagement


Privacy is voor ons van het allergrootste belang.

Wij engageren ons voor de bescherming van uw privacy. Privacy neemt een centrale plaats in in onze activiteiten en in onze missie. Om u en uw familie te beschermen vallen alle inhoud die wij ontvangen wanneer u Tribu News gebruikt en uw persoonlijke informatie onder dit privacybeleid.

Dit privacybeleid legt vast welke soort informatie wij van u kunnen ontvangen wanneer u de website van Tribu News gebruikt, waarom wij deze informatie verzamelen en hoe wij ze gebruiken.

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wetgeving die van toepassing is op de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Persoonsgegevens (Verordening 2016/679) (“AVG”) en de Belgische wetgeving betreffende de bescherming van gegevens zoals de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

2. Wie zijn wij?

Voor de toepassing van de AVG is Tribu News de verwerkingsverantwoordelijke.

Onze volledige contactgegevens: Mareydestraat 17 in 1150 Sint-Pieters-Woluwe E-mail: info@mytribunews.com

U kan contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming per e-mail naar: info@mytribunews.com voor vragen in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens of om uw rechten onder de AVG uit te oefenen.

3. Op wie is dit privacybeleid van toepassing?

Dit beleid is gericht op de volgende categorieën betrokkenen:
• onze prospecten en klanten,

 • de bezoekers van onze website,

 • leveranciers of zakelijke dienstverleners,

 • andere belanghebbenden of partijen die met ons in contact komen.


4. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Deze Vertrouwelijkheidsregels zijn enkel van toepassing op “persoonsgegevens” in de betekenis van de AVG, met uitzondering van de statistische resultaten die Tribu News ontvangt in de vorm van geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens.

Het begrip “Persoonsgegevens” wordt gedefinieerd als de gegevens in verband met een rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerde of identificeerbare persoon, (i) die u zelf verstrekt of (ii) die wij u toekennen zodat u onze diensten kan gebruiken of (iii) die gegenereerd worden door gebruik te maken van onze diensten of door uw activiteit op onze website.

4.1. U bent een prospect: 


Wij verwerken de volgende gegevens:
• uw persoonlijke identificatiegegevens (naam/voornaam);

 • uw contactgegevens (e-mail);
• uw account op de sociale netwerken Facebook en Instagram (optioneel);

Wij gebruiken bovenvermelde gegevens om:
1. contact met u op te nemen wanneer u uw contactgegevens achtergelaten heeft om extra informatie te bekomen over de diensten van Tribu News;


 2. een contract voor het gebruik van de diensten van Tribu News met u te sluiten of het contract dat u gesloten heeft uit te voeren.


 Wij kunnen u dankzij uw contactgegevens informatie over de activiteiten van Tribu News en/of onze producten verstrekken. Tribu News heeft immers een gerechtvaardigd belang om haar diensten te promoten bij mensen die ermee in contact gekomen zijn, die interesse getoond hebben voor haar activiteiten of bij prospecten. Tribu News stuurt enkel reclamemateriaal of nieuwsbrieven per e-mail wanneer de betrokkene voorafgaandelijk toestemming gegeven heeft (opt-in).

4.2. U bent een klant:

Wij verwerken:
• uw persoonlijke identificatiegegevens (naam/voornaam, geboortedatum);

 • uw persoonlijke informatie op uw Facebook- en Instagram-account (optioneel);

 • uw contactgegevens (e-mail, telefoon);

 • uw facturatiegegevens (postadres, land, telefoon, wijze van betaling);

 • uw gegevens voor de levering van onze producten op een thuisadres naar keuze;

 • uw IP-adres en uw inloggegevens voor het platform Tribu News.


 Wij gebruiken bovenvermelde gegevens om:
1. een contract voor het gebruik van onze diensten met u te sluiten of het contract dat u gesloten heeft uit te voeren;

 2. u gericht reclamemateriaal te sturen om onze diensten te promoten (soft opt-in).

4.3. U bent een leverancier of zakelijke dienstverlener

Wij verwerken de volgende gegevens:
• uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, geslacht, gebruikte taal);

 • uw contactgegevens (e-mail, telefoon);

 • uw professionele gegevens (bedrijf, functie).


 Wij verwerken uw gegevens om de uitvoering van het handelscontract dat u met ons gesloten heeft te kunnen verzekeren.

4.4. U bezoekt onze website

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij bepaalde informatie over uw browser, IP-adres, enz. om het gebruik van onze website zo efficiënt en comfortabel mogelijk te maken en om onze informaticasystemen te beschermen tegen aanvallen en andere illegale activiteiten. Deze gegevens worden via cookies verzameld (zie beleid inzake cookies).

Deze gegevens worden ook gebruikt door analyse-instrumenten die wij gebruiken voor online marketingdoeleinden.

5. Hoelang worden uw gegevens bewaard?

Wij bewaren uw gegevens zo lang als noodzakelijk om een contract te sluiten, het contract uit te voeren of onze contractuele relatie op te volgen.

Wij verwijderen uw persoonsgegevens zodra het doeleinde waarvoor ze verzameld en verwerkt werden niet meer bestaat. Dit gebeurt binnen de volgende termijnen:

1. Gegevens die verwerkt worden voor de uitvoering van een (toekomstig) contract worden op een actieve manier bewaard voor de duur noodzakelijk voor de uitvoering van het contract of de opvolging van onze contractuele relatie. Vervolgens worden ze gearchiveerd voor de duur van de wettelijke verjaringstermijn voor contractuele vorderingen van 10 jaar. Nadat deze termijn verstreken is, worden ze definitief verwijderd. 


2. De gegevens van prospecten die verwerkt worden voor precontractuele doeleinden zonder dat dit ertoe leidt dat een contract gesloten wordt, worden bewaard en worden na 2 jaar verwijderd indien de prospect gedurende deze tijd geen commerciële handeling ondernomen heeft. 


3. De informatie die verzameld wordt tijdens uw bezoek aan onze website wordt in overeenstemming met het beleid inzake cookies verwijderd. 


6. Aan wie mogen uw gegevens doorgegeven worden?

Uw persoonsgegevens mogen doorgegeven worden aan onze leveranciers, onderaannemers en professionele dienstverleners die diensten verlenen, inclusief gegevens die voor onze rekening verwerkt worden. Deze partijen mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken om hun opdracht uit te voeren en binnen de grenzen van onze instructies.

Wanneer onze leveranciers en onderaannemers zich in landen buiten de Europese Economische Ruimte bevinden, ziet Tribu News erop toe dat geschikte voorzorgen en veiligheidsmaatregelen getroffen worden om de veiligheid en privacy van uw persoonsgegevens te garanderen. Tribu News ziet er in het bijzonder op toe dat het volgende gegarandeerd wordt:
• Het land waarnaar uw persoonsgegevens doorgegeven worden heeft een adequaatheidsbesluit gekregen van de Europese Commissie op grond van artikel 45 van de AVG en de doorgifte valt binnen de werkingssfeer van dit adequaatheidsbesluit.


 • heeft met de bestemmeling van de persoonsgegevens een contract gesloten dat de modelcontractbepalingen bevat voor de bescherming van persoonsgegevens van de Europese Commissie op grond van artikel 47 van de AVG.


 Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan overheidsinstanties of andere derden wanneer dit door de wet vereist wordt of wanneer dit noodzakelijk is om onze belangen te beschermen en te verdedigen voor de rechtbank.

Met uitzondering van deze gevallen geeft Tribu News geen persoonsgegevens, al dan niet gepseudonimiseerd, door aan derden.

7. Welke veiligheidsmaatregels heeft Tribu News getroffen?

Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, en niet-geautoriseerde toegang tot of manipulatie van gegevens heeft Tribu News technische en organisatorische veiligheidsmaatregels getroffen.

Dit houdt enerzijds in dat ons informaticasysteem uitgerust is met systemen voor back-up en filtratie en met een firewall om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, ongeoorloofde bekendmaking, onrechtmatige vernietiging of toevallig verlies. Anderzijds houdt dit in dat onze medewerkers bewust gemaakt zijn van de risico's van inbreuken op gegevens en ervoor opgeleid zijn om uw persoonsgegevens correct te verwerken en dat de toegang tot uw persoonsgegevens enkel toegekend wordt aan personen die hiertoe bevoegd zijn voor de uitvoering van hun taken. Al onze werknemers en partners die toegang hebben tot of betrokken zijn bij de verwerking van uw persoonsgegevens, moeten de privacy van uw persoonsgegevens respecteren.

8. Welke rechten heeft u inzake de verwerking van uw persoonsgegevens?

De AVG verleent u de volgende rechten. U kan ze uitoefenen door een e-mail te sturen naar onze functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres: info@mytribunews.com.

Recht van inzage: Wanneer de wet dit toelaat, heeft u het recht om te vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken en welke persoonsgegevens verwerkt werden. Wanneer u klant bent, heeft u op de ledenruimte van het platform Tribu News toegang tot een groot deel of alle persoonsgegevens die door onze diensten verwerkt worden.

In elk geval wordt er slechts tegemoet gekomen aan een specifiek verzoek tot toegang indien Tribu News erin slaagt om u op basis van de informatie in haar bezit met zekerheid te identificeren. Alle verzoeken tot toegang moeten een kopie van uw identiteitskaart bevatten.

Tribu News heeft 30 dagen om aan uw verzoek te voldoen. Deze periode begint slechts te lopen vanaf het moment dat Tribu News in het bezit is van alle informatie die nodig is om aan uw verzoek te kunnen voldoen.

Recht op rechtzetting: U kunt ons vragen om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te verbeteren en/of aan te vullen.

Wanneer u klant bent, kunt u op de ledenruimte van het platform Tribu News reeds sommige persoonsgegevens verbeteren of aanvullen. Via “uw account” kan u (1) de juistheid van de persoonsgegevens die wij van u hebben bevestigen; (2) uw persoonsgegevens bijwerken.

Recht op gegevenswissing: Onverminderd de wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens zoals bepaald in artikel 5, kunt u ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen, met name wanneer ze niet meer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld of verwerkt werden of indien u uw toestemming voor de verwerking ervan ingetrokken heeft en er geen andere juridische grondslag is voor de verwerking ervan.

Recht op beperking van de verwerking: Onder bepaalde voorwaarden heeft u recht om een beperking van de verwerking te vragen. In dat geval kunnen, met uitzondering van de bewaring van uw persoonsgegevens, uw persoonsgegevens slechts door Tribu News verwerkt worden met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechten voor de rechtbank, voor de bescherming van rechten van derden of voor zwaarwegend algemeen belang.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid: Indien technisch mogelijk heeft u het recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke

Recht van bezwaar: U heeft altijd het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden zonder opgave van reden en kosteloos. U kan u op eender welk moment uitschrijven van de nieuwsbrieven die u ontvangt door op de hiervoor bestemde link in de e-mail of in het marketingmateriaal te klikken of door een verzoek hiertoe te sturen naar info@mytribunews.com

Recht om uw toestemming in te trekken: Indien de verwerking van uw persoonsgegevens enkel gebaseerd is op uw toestemming, heeft u op eender welk moment het recht deze toestemming in te trekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerking die uitgevoerd werd vóór deze intrekking of die gebaseerd is op een andere legitimatie dan toestemming.

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie: Indien u meent dat uw rechten inzake de verwerking van uw gegevens niet gerespecteerd werden door Tribu News, kunt u een klacht indienen op het volgende e-mailadres: info@mytribunews.com. Indien daar niet voldoende gevolg aan gegeven wordt, kunt u zich richten tot de bevoegde Gegevensbeschermingsautoriteit.

9. Verwante websites

Tribu News is niet verantwoordelijk voor het beleid en de gebruiken inzake privacy van andere websites, zelfs indien u op de website van derden terechtkomt via links op onze website.

Wij raden u aan om het beleid van elke website die u bezoekt na te gaan en met de eigenaar of beheerder van de website contact op te nemen bij problemen of vragen.

10. Wijzigingen van dit beleid

Tribu News behoudt zich het recht voor om dit beleid zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te passen. In dit geval publiceert Tribu News de wijzigingen op deze pagina. U moet zelf het beleid nagaan telkens wanneer u deze website bezoekt.

COOKIEBELEID

1.Inleiding
 Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij informatie inzake uw browser, IP-adres, enz. om het gebruik van onze website zo efficiënt en comfortabel mogelijk te maken en om ons informaticasysteem te beschermen tegen aanvallen en andere illegale activiteiten.

Deze informatie wordt verzameld in overeenstemming met de wetgeving die van toepassing is inzake de bescherming van gegevens, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening 2016/679) van 25 mei 2018 (“AVG”), en Richtlijn 2002/58/EG betreffende privacy en elektronische communicatie (“e-privacy-richtlijn”).

2.Op wie is dit beleid van toepassing?

Dit beleid is van toepassing op alle bezoekers van onze website.

3.Wat zijn cookies precies?

3.1. Om de informatie die in dit beleid beschreven wordt te verzamelen, gebruiken wij cookies op onze website.

3.2. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op de harde schijf van uw computer geplaatst wordt via uw browser zodat de website uw browser herkent en bepaalde informatie opslaat.

Cookies bevatten geen informatie die gebruikt kan worden om met u telefonisch, per e-mail of per post contact op te nemen.

3.3. Er zijn eerstepartijcookies en derdepartijcookies:

• Eerstepartijcookies: cookies die de website die u bezoekt op uw computer plaatst.

• Derdepartijcookies: cookies die door derden, zoals Google, op uw computer geplaatst worden.

3.4. Er zijn sessiecookies en permanente cookies:

• Sessiecookies: Deze cookies worden automatisch verwijderd wanneer de gebruiker zijn browser sluit.

Permanente cookies : Deze cookies worden opgeslagen op de eindapparatuur van de gebruiker tot een vooraf bepaalde datum (voor een termijn die in minuten, dagen of jaren uitgedrukt kan worden).

3.5. Er zijn functionele en niet-functionele cookies:

• Functionele cookies: cookies die hetzij 1) absoluut noodzakelijk zijn om een dienst te leveren waar de internetgebruiker uitdrukkelijk om verzoekt (bijv. om een winkelmandje te bewaren of een bankapplicatie te beveiligen), hetzij 2) absoluut noodzakelijk zijn om te kunnen communiceren via een elektronisch communicatienetwerk (bijv. de nodige aanwijzingen voor een transactie of prestatiecookies die anoniem geanalyseerd worden). Hiervoor is er geen toestemming van de betrokkene nodig.

Niet-functionele cookies: cookies die niet functioneel zijn en de toestemming van de betrokkene vereisen.

4. Welke cookies gebruikt onze website en hoelang blijven ze actief?

Wij gebruiken de volgende cookies:

• Functionele cookies

Een verbindingscookie:

Beschrijving: Met dit cookie kunnen onze gebruikers opnieuw inloggen of ingelogd blijven op ons platform. Het is dan niet meer nodig om elke keer opnieuw alle gegevens in te vullen om in te loggen.

Duur van de werking: 30 dagen

Bewaartermijn van de verzamelde persoonsgegevens: 2 jaar

• Niet-functionele (maar allemaal anonieme) cookies

Een cookie van Google Optimize:

Beschrijving: Met dit cookie kunnen verschillende versies van de website aangeboden worden om te berekenen welke de meest performante is in termen van gebruikerservaring. Dit cookie wordt gebruikt om informatie op te slaan waarmee u niet persoonlijk geïdentificeerd kan worden. Het gaat om derdepartijcookies.

Duur van de werking: 30 dagen

Bewaartermijn van de verzamelde persoonsgegevens: De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer opgeslagen moeten blijven, in het algemeen na zes maanden.

• Een cookie van Google Analytics: 


Beschrijving: Met dit cookie kunnen we het aantal bezoekers op onze website meten en verslagen genereren over het gebruik dat de bezoekers van onze website maken. Dit cookie wordt gebruikt om informatie op te slaan waarmee u niet persoonlijk geïdentificeerd kan worden. Het gaat om derdepartijcookies.

Duur van de werking: 30 dagen

Bewaartermijn van de verzamelde persoonsgegevens: permanent

• Een cookie van Google Tag Manager:

Beschrijving: Met dit cookie kunnen de tags gecentraliseerd worden zodat tracking gemakkelijker gemaakt wordt. Dit cookie wordt gebruikt om informatie op te slaan waarmee u niet persoonlijk geïdentificeerd kan worden. Het gaat om derdepartijcookies.

Duur van de werking: 30 dagen

Bewaartermijn van de verzamelde persoonsgegevens: permanent

• Een cookie van Google Ads Remarketing:

Beschrijving: Met dit cookie kunnen we gerichtere marketingcampagnes via Adwords uitvoeren. Dit cookie wordt gebruikt om informatie op te slaan waarmee u niet persoonlijk geïdentificeerd kan worden. Het gaat om derdepartijcookies.

Duur van de werking: 30 dagen

• Een cookie van Facebook Pixels:

Beschrijving: Met dit cookie kunnen we gerichtere marketingcampagnes via Facebook uitvoeren. Dit cookie wordt gebruikt om informatie op te slaan waarmee u niet persoonlijk geïdentificeerd kan worden. Het gaat om derdepartijcookies.

Duur van de werking: 30 dagen

• Een cookie van Crisp: 


Beschrijving: Met dit cookie kan een chatfunctie op onze website gebruikt worden om de vragen van bezoekers onmiddellijk te kunnen beantwoorden en aan hun verzoeken te voldoen. Met dit cookie kan uw niet persoonlijk geïdentificeerd worden. Het gaat om derdepartijcookies.

Duur van de werking: 30 minuten indien de chat niet gebruikt wordt, 6 maanden indien wel.

Bewaartermijn van de verzamelde persoonsgegevens: permanent

• Een cookie van Hotjar:

Beschrijving: Met dit cookie kunnen we het aantal bezoekers op onze website meten en visuele verslagen genereren over het gebruik dat de bezoekers van onze website maken. Dit cookie wordt gebruikt om informatie op te slaan waarmee u niet persoonlijk geïdentificeerd kan worden. Het gaat om derdepartijcookies.

Duur van de werking: 30 dagen

Bewaartermijn van de verzamelde persoonsgegevens: De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer opgeslagen moeten blijven, in het algemeen na zes maanden.

5. Wat zijn de doeleinden en de juridische grondslag voor de verwerking?

5.1. Wij verwerken functionele cookies voor onze gerechtvaardigde belangen (artikel 6 (1) (f ) AVG), met name voor de volgende doeleinden:


1. de prestaties van onze website meten en optimaliseren om hem gebruiksvriendelijker te maken; 


2. een performante interface aanbieden die aangepast is aan de bezoekers van onze website; 


3. Persoonsgegevens gebruiken in geaggregeerde of geanonimiseerde modellen voor statistische analyses.


Wij streven er in voorgenoemde gevallen altijd naar om een rechtvaardig evenwicht te behouden tussen enerzijds de noodzaak om uw persoonsgegevens te verwerken en anderzijds de vrijwaring van uw rechten en vrijheden, inclusief respect voor uw privéleven.

5.2. Wij verwerken niet-functionele cookies met uw toestemming (artikel 6 (1) (a) AVG), in het bijzonder voor de volgende doeleinden:

1. de kwaliteit van onze online diensten en de eenvoud in gebruik van onze website evalueren en optimaliseren om u een zo goed mogelijke ervaring te bieden;


2. klant- of prospectsegmenten of marketingprofielen bepalen, bijvoorbeeld voor gerichte marketing; 


6. Uw recht om cookies te aanvaarden en te beheren

Wanneer u op onze website komt, heeft u de keuze om op een granulaire manier cookies te aanvaarden of te weigeren, met uitzondering van functionele cookies die noodzakelijk zijn en niet gewijzigd kunnen worden.

U kunt ervoor kiezen of u een cookie wilt opslaan op uw toestel. U heeft de keuze om niet-functionele cookies te aanvaarden of te weigeren op de website van Tribu News.

U kunt in elk geval op eender welk moment uw browser instellen zodat u op de hoogte gebracht wordt wanneer een “cookie” aangemaakt wordt of zodat u de opslag van cookies systematisch kan verhinderen of aanvaarden.

Het beheer van cookies en van uw keuze verschilt per browser (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari en Opera). Dit wordt beschreven in het Help-menu van uw browser. Zo kan u nagaan hoe u uw instellingen inzake cookies kan aanpassen.

Wanneer u of een andere gebruiker van uw toestel uw toestemming op eender welk moment wil intrekken, kan u dat doen door de parameters van uw browser te wijzigen:
• Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr)
• Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/fr/kb/desactiver-cookies-tiers)
• Internet Explorer (https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)

7. Hebben derden toegang tot de cookies?

Alle hieronder vermelde derden verwerken de gegevens die in hun privacybeleid vermeld worden:
• Google : https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fr%20/%20https://policies.google.com/privacy?hl=fr#infocollect
• Facebook : https://www.facebook.com/policies/cookies
• Crisp: https://crisp.chat/fr/privacy/
• Hotjar: https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011639887-Data-Safety-Privacy-Security

8. Uw rechten inzake uw persoonsgegevens

Als betrokkene en zoals eveneens aangegeven in het privacybeleid, kunt u de volgende rechten inzake uw persoonsgegevens uitoefenen. U kan hiervoor met ons contact opnemen op het volgende e-mailadres: info@mytribunews.com

    Recht van inzage:

Wanneer door de wet toegestaan kan u een bevestiging ontvangen dat gegevens die op u betrekking hebben door ons verwerkt worden. Indien dat het geval is, kan u er toegang toe krijgen. Verzoeken tot toegang worden slechts ingewilligd indien wij u met zekerheid kunnen identificeren op basis van informatie in ons bezit.

Onafhankelijk van voorgaande moeten alle verzoeken tot toegang een kopie van uw identiteitskaart bevatten.

Wij hebben 30 dagen om aan uw verzoek te voldoen. Deze periode begint slechts te lopen vanaf het moment dat wij in het bezit zijn van alle informatie die nodig is om aan uw verzoek te kunnen voldoen.

Recht op rechtzetting: U kan indien van toepassing vragen dat wij onvolledige of onjuiste gegevens die op u betrekking hebben kosteloos verbeteren.

Recht om uw toestemming in te trekken
Zoals aangegeven in het bovenvermelde artikel 6, kan u uw toestemming inzake cookies op eender welk moment intrekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die vóór deze intrekking uitgevoerd werd of van verwerking die gegrondvest is op een andere legitimatie dan uw toestemming.

Recht op gegevenswissing:
U heeft het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens zo snel mogelijk gewist worden wanneer:

1. de gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden en bewaring niet of niet langer vereist is;

2. u uw toestemming inzake cookies intrekt en er geen andere juridische grondslag is voor verwerking.

3. uw gegevens gewist moeten worden om te voldoen aan een wettelijke verplichting die voorzien is in de wetgeving van de Europese Unie of de wetgeving van de lidstaat waaronder wij vallen.

4. uw gegevens door ons op onrechtmatige manier verwerkt werden.

Recht van bezwaar: U heeft altijd het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden zonder opgave van reden en kosteloos.

Beroep bij klachten
Indien u meent dat uw rechten inzake de verwerking van uw gegevens niet gerespecteerd werden, kan u klacht indienen op het volgende e-mailadres: info@mytribunews.com. Indien daar niet voldoende gevolg aan gegeven wordt, kan u zich richten tot de bevoegde Toezichthoudende instantie (bijv.: de “gegevensbeschermingsautoriteit”).

9.Verwante websites

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het beleid en de gebruiken inzake privacy van andere websites, zelfs indien u op de website van derden terechtkomt via eventuele links op onze website.

Wij raden u aan om het beleid van elke website die u bezoekt na te gaan en met de eigenaar of beheerder van de website contact op te nemen bij problemen of vragen.

10.Wijzigingen van dit beleid

Wij behouden ons het recht voor om dit beleid aan te passen of te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Indien wij dit doen, publiceren wij deze wijzigingen op deze pagina. U moet zelf het beleid nagaan telkens wanneer u onze website bezoekt.

VRAGEN?