Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

De dienstverlening van Tribu News is gericht op het creëren, het drukken en het automatisch verzenden van een krant die uw foto’s en uw berichten bundelt, en die de klanten kunnen editen (inhouden wissen, verplaatsen en toevoegen). De diensten die Tribu News aanbiedt, omvatten de creatie, het printen en de automatische verzending van de papieren versie(s) via de post, en van de digitale versie via e-mail.

U aanvaardt zonder voorbehoud de bepalingen en de voorwaarden via een van de volgende elementen: (A) de selectie “Ik ga akkoord” met deze voorwaarden; (B) de voltooiing van het inschrijvingsproces; (C) het gebruik van de website, op welke wijze ook; of (D) door verbinding te maken met de website www.mytribunews.com; en hierdoor een juridisch en bindende akkoord aan te gaan met Tribu News.

We raden met klem aan deze voorwaarden en alle ermee verbonden documenten (inclusief het vertrouwelijkheidsbeleid) aandachtig te lezen vooraleer gebruik te maken van onze diensten.

In deze voorwaarden refereren alle verwijzingen naar ‘u’ en/of ‘uw’ en/of ‘gebruiker’ aan de partij die gebruik maakt van de diensten of de website, en hierdoor een akkoord aangaat met Tribu News, onderworpen aan deze voorwaarden.

 1. Toelaatbaarheid.

Door gebruik te maken van de diensten verklaart u en garandeert u dat: (A) alle inschrijvings informatie die u vermeldt nauwkeurig en waarheidsgetrouw is; (B) u de nauwkeurigheid van deze informatie in stand houdt; u volledig bevoegd en handelingsbekwaam bent om een bindend akkoord met Tribu News aan te gaan; (C) de toestemming hebt om namens uzelf en/of de entiteit die u vertegenwoordigt, in te gaan op deze voorwaarden; en (D) uw gebruik van de diensten geen enkele toepasselijke wet of reglementering schendt.

Tribu News behoudt zich het recht voor om uw account te schrappen indien wij geloven dat een van de bovenstaande verklaringen onjuist is.

 1. Inschrijving.

2.1. Om gebruik te maken van de diensten die u nodig hebt om een account (uw ‘account’) te creëren en te registreren, is de volgende informatie noodzakelijk: voornaam, naam, e-mailadres (e-mail). Na de geslaagde creatie van uw account, wordt u beschouwd als een ‘lid’. Indien u verbinding maakt via Facebook Connect, wordt uw account gekoppeld aan het e-mailadres dat vanuit uw Facebook-account wordt aangeleverd.

2.2. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die zich op uw account manifesteren.

2.3. U aanvaardt om ons onmiddellijk te informeren over elk ongeoorloofd gebruik van uw account of elke andere inbreuk op de veiligheid, verbonden met uw account of de Website.

 1. Abonnementen

3.1. Als lid kunt u een abonnement bestellen op de krant die beschikbaar wordt gesteld door Tribu News.

3.2. In het geval van een abonnement verklaart u dat

 1. i) u over alle rechten beschikt om een dergelijke krant te bestellen;
 2. de kranten uitsluitend voor persoonlijk gebruik bestemd zijn;

iii. u de kranten niet mag voortverkopen.

3.3. Elke krant wordt opgesteld conform uw keuzes bij de opties (Facebook en/of Instagram) en uw bijdrage. Tribu News behoudt zich het recht om te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, een krant van minder dan de voorziene hoeveelheid pagina’s te leveren, als de hoeveelheid beschikbare inhoud niet volstaat voor een volledige krant.

3.4. Voor elk abonnement gelden de prijs en de leveringskosten zoals op de website vermeld op het moment van de bestelling. U kunt echter extra kosten krijgen die Tribu News niet factureert, zoals douane- en invoerkosten, uw bankkosten enz.

3.5. Uw Tribu News-abonnement kan, indien u dit aangeeft, automatisch verlengd worden tot de opheffing ervan. Tenzij u uw abonnement opzegt vóór de verzendingsdatum van de eerste krant van het nieuwe abonnement, geeft u ons de toestemming om u de kosten voor het volgende abonnement te factureren volgens uw betalingswijze.

3.6. Ontbinding: U kunt uw Tribu News-abonnement te allen tijde opzeggen. U blijft dan toegang hebben tot de dienst tot het einde van uw reeds gefactureerde abonnementsperiode. Wij doen geen enkele terugbetaling en verlenen geen enkel krediet voor periodes van gedeeltelijk gebruik. Om uw abonnement op te zeggen stuurt u een e-mail naar [email protected] Indien u uw abonnement opzegt, wordt uw account automatisch gesloten aan het einde van uw lopende factuurperiode. Wil u weten wanneer uw account wordt gesloten? Klik dan op ‘Facturatiedetails’ in ‘Uw account’.

 1. Inhoud:

4.1. Definities ‘Inhoud’ omvat de tekst, de bestanden, de conceptiemodellen, beelden, foto’s, videofilms, geluiden, auteurswerken en andere materialen. Uw krant omvat de inhoud die u invoegt en voorlegt aan Tribu News voor de afdrukdiensten.

4.2. De eigendom van uw boekinhoud. Tribu News eist geen eigendom op van uw inhoud: u bent de enige eigenaar van uw inhoud. U verklaart en garandeert dat: (i) u eigenaar bent of op een andere manier beschikt over het recht om de in deze sectie aangehaalde licenties te verlenen voor de inhoud van het boek dat u aanlevert voor onze afdrukdiensten, om deze te laten afdrukken in een krant, en (ii) de inhoud van uw krant vormt geen inbreuk op de privacyrechten, de reclamerechten, de auteursrechten of andere rechten van een persoon of entiteit.

4.3. Licentie om uw kranten af te drukken. U verleent aan Tribu News een niet-exclusieve, wereldwijde, volledig betaalde licentie die vrij is van royalty’s, om uw inhouden te reproduceren en te distribueren met als enige doel de aan u te leveren kranten te drukken. U aanvaardt dat Tribu News zich het recht voorbehoudt om voor elk boek of ander product de elektronische bestanden te bewaren met het oog op archivering van het boek of andere gedrukte product.

4.4. Uw inhoud. U bent de enige verantwoordelijke voor elke inhoud van de krant die door of via uw account wordt weergegeven op de diensten (met inbegrip van elke inhoud die u van derden hebt ontvangen). U aanvaardt dat Tribu News zich het recht voorbehoudt om beperkingen te creëren voor de archivering van de kranten, waaronder (maar niet beperkt tot) het recht om deze gegevens na een zekere periode te wissen.

4.5. Verboden inhouden. U stemt ermee in om geen enkele verboden inhoud te publiceren, aan onze afdrukdiensten voor te leggen of onze diensten op een andere manier hiervoor in te schakelen. ‘Verboden inhouden’ zijn boek- of alle andere inhouden die: (i) beledigend of pornografisch zijn, of aansporen tot racisme, sectarisme, haat of fysiek geweld van elke aard tegen een groep of een individu; (ii) intimideren, belagen of aansporen tot belaging, intimidatie of stalking van een andere persoon; (iii) vals of bedrieglijk zijn, of die activiteiten of gedrag aanmoedigen, goedkeuren of bevorderen die ongerechtvaardigd, bedreigend, obsceen, eerrovend of lasterlijk zijn; (iv) een illegale of niet-geautoriseerde kopie verspreiden, reproduceren, uitvoeren of distribueren van andermans werk, beschermd door auteursrecht of door handelsgeheim, zoals de levering van illegaal gekopieerde computerprogramma’s of links ernaar, de levering van informatie ter omzeiling van hetgeen de fabrikant heeft voorzien om zijn product te beschermen, of levering van muziek of links naar illegaal gekopieerde muziekbestanden; (v) betrokken zijn bij de seksuele of gewelddadige uitbuiting van personen, of persoonsinformatie zoeken van een minderjarige; (vi) instructies leveren voor illegale activiteiten zoals de fabricage of aankoop van illegale wapens, de schending van iemands privacy, of de levering of aanmaak van computervirussen en andere schadelijke codes; (vii) zoeken naar wachtwoorden of persoonsidentificatie-informatie voor commerciële of illegale doeleinden van andere gebruikers; (viii) eender welke geldende wetgeving schenden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de wetten en reglementen die de controle over de uitvoer, de oneerlijke concurrentie, discriminatie of leugenachtige publiciteit beheren; (ix) commerciële activiteiten impliceren die schadelijk zijn voor de belangen van Tribu News; of (x) deze Voorwaarden schenden of aansprakelijkheid van Tribu News veroorzaken. U stemt er voorts mee in om Tribu News en zijn onschuldige filialen, aangesloten bedrijven, bedrijfsleiders, werknemers, leveranciers, providers en partnerbedrijven te vergoeden voor alle klachten, verliezen, aansprakelijkheden en uitgaven die voortvloeien uit of te maken hebben met enige overtreding uit deze sectie.

 1. Aanvaardingsbeleid

5.1. Uw abonnement geldt als aanvaard bij uw ontvangst van een bestelbevestiging op het e-mailadres dat bij uw account hoort.

5.2. U kunt bij de ontvangst van een bestelbevestiging uw abonnement niet opzeggen of annuleren, tenzij deze bestelling wordt gedekt door een speciale functie zoals onze ‘tevredenheidsgarantie’.

5.3. Ondanks de bestelbevestiging behoudt Tribu News zich het recht voor om te allen tijde, na ontvangst van uw bestelling, deze te aanvaarden of te weigeren om eender welke reden.

5.4. Wij kunnen controles of extra informatie eisen vooraleer een bestelling te aanvaarden.

 1. Verkoopvoorwaarden

6.1. Toelaatbaarheid; Voorwaarden creditcard. Om een abonnement aan te gaan moet u ten minste achttien (18) jaar oud zijn of de in uw rechtsgebied geldende leeftijd van volwassenheid bereikt hebben. U kunt uw bestelling betalen met de volgende betaalmethodes (Visa, Mastercard, Bancontact en SEPA). 

 1. Levering.

7.1. Elk abonnement moet minstens een leveringsadres hebben.

7.2. Alle leveringen en afdrukken worden zo snel mogelijk verwerkt. Dit proces kan echter 3 tot 7 werkdagen duren.

7.3. Leveringstermijnen. De levering van de eerste uitgave vindt plaats in het begin van de maand die volgt op de abonnering. De volgende uitgaven worden telkens verzonden in het begin van de maand die volgt op de uitgave van de krant. De leveringstermijn omvat de vereiste tijd om uw bestelling klaar te maken voor verzending en de vereiste tijd voor de levering door de transporteur. De leveringstermijn kan verlengd worden door omstandigheden buiten onze controle.

7.4. Aanvaarding van levering. Bij de levering van de krant moet u zich ervan vergewissen dat deze overeenstemt met uw bestelling en in goede staat verkeert. Is er een probleem? Dan moet u Tribu News informeren via e-mail, uiterlijk 3 werkdagen na ontvangst van de levering. U moet in elk geval uw contactinformatie en uw bestelnummer vermelden. Indien uw vraag meer dan 3 werkdagen na de levering van uw bestelling is verzonden, of indien de informatie onvolledig is, zullen we niet in staat zijn uw commentaren te behandelen.

 1. Gedrag van de gebruiker.

11.1. U verbindt zich ertoe om geen toegang te maken (of te proberen toegang te maken) tot de site behalve via de interface die Tribu News u levert, en om geen toegangs- of gebruiksbeperkingen te omzeilen die Tribu News installeert om bepaald gebruik van de Website te verhinderen.

11.2. U verbindt zich ertoe om de website en de diensten te goeder trouw te gebruiken, conform deze voorwaarden, en om de website niet te gebruiken, noch anderen aan te sporen of toe te staan de website te gebruiken om:

 1. de identiteit van een persoon, entiteit of overheid toe te eigenen, of op bedrieglijke wijze een verbondenheid met een persoon of entiteit te suggereren;
 2. op een manier die een server van Tribu News of de netwerken die verbonden zijn met een server van Tribu News, kan beschadigen, uitschakelen of in gevaar brengen;

iii. al dan niet intentioneel de website te ontregelen of te verstoren, of de wetten met betrekking tot toegang tot of gebruik van de website te overtreden, de vereisten, procedures, beleidslijnen of reglementen van de ermee verbonden netwerken te overtreden, of zich te wagen aan enige activiteit die door deze voorwaarden wordt verboden;

 1. de beveiliging te verstoren of te ontregelen, of schade te veroorzaken aan de website, accounts, wachtwoorden, servers of netwerken die met de website verbonden zijn of via deze weg toegankelijk zijn, of ermee verbonden sites;
 2. andere gebruikers te storen of te verhinderen in hun gebruik en genot van de website of andere ermee verbonden sites of platformen;
 3. het gebruik van, of de toegang tot de website te reproduceren, te verkopen, uit te wisselen, door te verkopen of te exploiteren vanuit commerciële doeleinden;

vii. fraude te plegen, laster te verkondigen of op enige manier wettelijke rechten (zoals privacy- en reclamerecht) te schenden;

viii. automatische tools of methodes te gebruiken om data uit enig deel van de website op te halen zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming; (wij kunnen de exclusie kopteksten van de robots in de website gebruiken, en u aanvaardt om u te conformeren aan alle kopteksten);

 1. de broncode of achterliggende ideeën of algoritmen uit enig deel van de site te decoderen, ontcijferen of op een andere manier af te leiden, tenzij waar toepasselijke wetgeving deze beperkingen specifiek verbieden;

11.3. U verbindt zich voorts tot conformering met alle wetten, reglementen en verordeningen als gebruiksvoorwaarde voor onze diensten en/of site.

11.4. U stemt ermee in dat onze werknemers en afgevaardigden louter volgens eigen inzicht en redenen toegang krijgen tot uw account en dossiers, en dit met het oog op de bescherming van de kwaliteit van onze producten en diensten. Wij behouden ons ook het recht voor, maar dragen in deze context geen enkele verantwoordelijkheid, om toe te zien op uw gedrag tijdens het gebruik van onze diensten en site, of dit te controleren. Uw gebruik van de diensten en de website is onderworpen aan alle toepasselijke nationale, internationale en lokale wetten en reglementen. U erkent bovendien dat u verantwoordelijk bent voor het verkrijgen of leveren van alle lijnen, telefoon- en IT-hardware (inclusief modem) of andere voorzieningen die nodig zijn om toegang te krijgen tot de website, en alle bijbehorende kosten te betalen.

11.5. U verbindt zich ertoe de diensten niet te gebruiken voor illegale activiteiten. Tribu News behoudt zich het recht voor om onderzoek te voeren naar elke verdachte activiteit of als antwoord op mogelijke gesignaleerde klachten. Tribu News behoudt zich het recht voor om bij dergelijk onderzoek alle vermoedelijk illegale activiteiten te melden aan de gepaste personen of organismen en hen alle relevante informatie te bezorgen, inclusief de persoonsgegevens.

11.6. In het geval dat u een fout vaststelt in de verzonden of ontvangen overdracht als gevolg van het gebruik van de diensten, moet u dit meteen melden via [email protected] Als u vaststelt dat u een overdracht ontvangt bovenop wat u verwachtte, dient u ons dit onmiddellijk te melden zodat wij de nodige maatregelen kunnen treffen om u meteen het te veel betaalde terug te storten.

 1. Tribu News heeft het recht (maar niet de plicht) om elke inhoud te onderzoeken en eventueel te verwijderen indien deze volgens het oordeel van Tribu News de huidige Voorwaarden (4.5. verboden inhoud) schendt.
 2. Beleid inzake auteursrecht.

13.1. Tribu News respecteert intellectueel eigendom van anderen, en vraagt en verwacht dat onze leden dit ook doen. Het beleid van Tribu News is erop gericht het lidmaatschap te beëindigen van elk lid dat de auteursrechten schendt, en dit op aangeven aan Tribu News door de houder van het auteursrecht of de wettige vertegenwoordiger van de copyrighthouder.

13.2. Denkt u dat uw werk werd gekopieerd en gepubliceerd op de diensten, of werd gebruikt op een manier die het auteursrecht schendt, lever ons dan de volgende informatie: (i) een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is te handelen in naam van de houder van het auteursrecht; (ii) een beschrijving van het werk dat volgens u werd geschonden; (iii) een beschrijving waar op de dienst het volgens u geschonden materiaal geplaatst werd; (iv) uw adres, telefoonnummer en e-mailadres; (v) een schriftelijke verklaring dat u erop vertrouwt dat het betwiste gebruik niet werd geoorloofd door de houder van het auteursrecht, zijn agent of de wet; (vi) een verklaring van uzelf, opgesteld op straffe van meineed, dat de hogervermelde informatie volgens u exact is en dat u de houder bent van het auteursrecht, of gemachtigd bent om te handelen in naam van de eigenaar van het copyright.

 1. Auteursrecht / Informatie op de merken. De website en de inhoud ervan, met inbegrip van de conceptie van de site, plannen, tekeningen, illustraties, foto’s, beeld-, tekst- en grafisch materiaal, enz. (de ‘informatie’) worden beschermd door de Belgische copyright wetgeving, internationale verdragen en de wetten op auteursrecht in andere landen. De informatie is eigendom van Tribu News of van derden die Tribu News toestemming hebben gegeven het auteursrecht van de informatie te publiceren op de Website. Het is de gebruiker niet toegestaan een deel van de informatie op de website te wijzigen, te kopiëren, te publiceren, te distribueren, te verspreiden, te presenteren, te fotokopiëren, een vergunning hiervoor af te leveren, afgeleide werken te produceren of te verkopen zonder expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming van Tribu News. De gebruiker erkent de bestaande auteursrechten in de informatie en verbindt zich ertoe geen commercieel gebruik te maken van de informatie, of de informatie (zelfs deels) te wijzigen of te veranderen.
 2. Diensten van derden.

15.1. U erkent en aanvaardt dat Tribu News derden partners en leveranciers kan inschakelen om u de diensten te leveren.

15.2. Door gebruik te maken van onze diensten aanvaardt u gebonden te zijn door de gebruiksakkoorden van derden partners en leveranciers met wie Tribu News samenwerkt. Dit geldt bovenop de bepalingen en voorwaarden opgesomd in de voorliggende voorwaarden.

15.3. Door de bepalingen en voorwaarden te aanvaarden, erkent u uitdrukkelijk dat Tribu News optreedt als agent van de partner en dat Tribu News geen enkele aansprakelijkheid erkent voor daden of vergetelheden van de derde partner.

 1. Beperking van aansprakelijkheid. Voor zover wettelijk toegestaan door de toepasselijke wet, kan Tribu News niet aansprakelijk gesteld worden tegenover u of een derde voor enigerlei indirecte, bijzondere of nevenschade, met inbegrip van verliezen die voortvloeien uit uw gebruik van de diensten.
 2. Schadeloosstelling U aanvaardt om Tribu News, zijn filialen, partnerbedrijven, bedrijfsleiders, agenten en andere onschuldige partners en werknemers te verdedigen en schadeloos te stellen voor elk verlies, verantwoordelijkheid, eis of verzoek, met inbegrip van de redelijke advocatenkosten, gemaakt door een derde wegens of voortvloeiend uit uw gebruik van de diensten en schending van deze voorwaarden en/of voortvloeiend uit uw inbreuk op een bepaling van deze voorwaarden.